In dien jy enige kommentaar wil lewer, meer inligting versoek, om die AFO Bestuur of die webmeester te kontak, of jou e-pos adres wil verander, vul asseblief die onderstaande vorm in en kliek dan op "Stuur boodskap". Kontakbesonderhede word ook verskaf.

Dankie, jou boodskap is gestuur

Kontakbesonderhede:
 
AFO Fotografieklub
Posbus 101264
Morelettaplaza
0167
 
Venue vir klubaande:
NG Kerksaal
547 Frelonstraat
Elarduspark
Klubaande begin altyd om 19:00